Routing Posts

Hướng dẫn sử dụng Goong REST API

Trong blog hôm nay, các bạn sẽ được hướng dẫn cách sử dụng các REST API của Goong, bao gồm:

 • Geocode (trả về chi tiết địa điểm với input là tọa độ)
 • Direction (trả về tuyến đường với input là tọa độ điểm đi và điểm đến)
 • Autocomplete (trả về danh sách địa điểm được đề xuất với input là từ khóa tìm kiếm)
 • PlaceDetail (trả về chi tiết địa điểm với input là ID của địa điểm đó)
 • Distance Matrix (trả về tuyến đường cho tất cả những cặp tọa độ điểm đi/đến trong input)
 • Static Map (trả về png image hiển thị bản đồ và tuyến đường giữa 2 tọa độ đi/đến trong input)

Để dùng được SDK và API, các bạn cần keys/token. Hãy truy cập vào account.goong.io để tạo tài khoản, rồi tạo keys tại https://account.goong.io/keys. Xin lưu ý là bạn cần key cho API cho các dịch vụ REST API trên.

Cách sử dụng Geocode (lưu ý điền API key đã tạo ở bước trên tại <add your API key here>):

https://rsapi.goong.io/Geocode?latlng=20.9819927215576,105.864227294922&api_key=<add your API key here>

Expected Response:

{
  "plus_code":{

  },
  "results":[
   {
     "address_components":[
      {
        "long_name":"477A Tam Trinh",
        "short_name":"477A Tam Trinh"
      },
      {
        "long_name":"Tam Trinh",
        "short_name":"Tam Trinh"
      },
      {
        "long_name":"Phường Hoàng Văn Thụ",
        "short_name":"Phường Hoàng Văn Thụ"
      },
      {
        "long_name":"Quận Hoàng Mai",
        "short_name":"Quận Hoàng Mai"
      },
      {
        "long_name":"Thành phố Hà Nội",
        "short_name":"Thành phố Hà Nội"
      }
     ],
     "name":"477A Tam Trinh",
     "formatted_address":"Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, Hà Nội",
     "geometry":{
      "location":{
        "lat":20.9819927215576,
        "lng":105.864227294922
      }
     },
     "place_id":"XJe60zNLPn2m9JLdqe3K5MA3bBDW7dwo",
     "plus_code":{

     },
     "types":[

     ]
   }
  ],
  "status":"OK"
}

Các bạn có thể thêm tham số limit=x để API trả về 1 list với x kết quả, như sau:

https://rsapi.goong.io/Geocode?latlng=20.9819927215576,105.864227294922&api_key=<add your API key here>&limit=2

Expected Results:

{
  "plus_code":{

  },
  "results":[
   {
     "address_components":[
      {
        "long_name":"477A Tam Trinh",
        "short_name":"477A Tam Trinh"
      },
      {
        "long_name":"Tam Trinh",
        "short_name":"Tam Trinh"
      },
      {
        "long_name":"Phường Hoàng Văn Thụ",
        "short_name":"Phường Hoàng Văn Thụ"
      },
      {
        "long_name":"Quận Hoàng Mai",
        "short_name":"Quận Hoàng Mai"
      },
      {
        "long_name":"Thành phố Hà Nội",
        "short_name":"Thành phố Hà Nội"
      }
     ],
     "name":"477A Tam Trinh",
     "formatted_address":"Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, Hà Nội",
     "geometry":{
      "location":{
        "lat":20.9819927215576,
        "lng":105.864227294922
      }
     },
     "place_id":"XJe60zNLPn2m9JLdqe3K5MA3bBDW7dwo",
     "plus_code":{

     },
     "types":[

     ]
   },
   {
     "address_components":[
      {
        "long_name":"477 Tam Trinh",
        "short_name":"477 Tam Trinh"
      },
      {
        "long_name":"Tam Trinh",
        "short_name":"Tam Trinh"
      },
      {
        "long_name":"Phường Hoàng Văn Thụ",
        "short_name":"Phường Hoàng Văn Thụ"
      },
      {
        "long_name":"Quận Hoàng Mai",
        "short_name":"Quận Hoàng Mai"
      },
      {
        "long_name":"Thành phố Hà Nội",
        "short_name":"Thành phố Hà Nội"
      }
     ],
     "name":"477 Tam Trinh",
     "formatted_address":"Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, Hà Nội",
     "geometry":{
      "location":{
        "lat":20.9820232391357,
        "lng":105.864219665527
      }
     },
     "place_id":"bYa6ewBEPyrMk2ydPwq9Dz38lnmp5OV0",
     "plus_code":{

     },
     "types":[

     ]
   }
  ],
  "status":"OK"
}

Cách sử dụng Direction (lưu ý điền API key đã tạo ở bước trên tại <add your API key here>):

https://rsapi.goong.io/Direction?origin=21.027719,105.785911&destination=21.025846,105.788325&api_key=<add your API key here>

Expected Response:

{
  "geocoded_waypoints":[

  ],
  "routes":[
   {
     "bounds":{

     },
     "legs":[
      {
        "distance":{
         "text":"351 m",
         "value":351
        },
        "duration":{
         "text":"32 giây",
         "value":32
        }
      }
     ],
     "overview_polyline":{
      "points":"k~i_C_itdS`@wDZm@NQDEDEDEDGBG@G@GZe@LOhDeBt@a@"
     },
     "warnings":[

     ],
     "waypoint_order":[

     ]
   }
  ]
}

Các bạn có thể thêm các tham số alternative:(boolean) (trả thêm các tuyến đường khác) hoặc vehicle:(string)//'car'|'bike'|'taxi'(trả về tuyến đường cho các loại phương tiện giao thông khác nhau), ví dụ:

https://rsapi.goong.io/Direction?origin=21.027719,105.785911&destination=21.029862,105.802219&api_key=<add your API key here>&alternatives=true&vehicle=taxi

Expected Results:

{
  "geocoded_waypoints":[

  ],
  "routes":[
   {
     "bounds":{

     },
     "legs":[
      {
        "distance":{
         "text":"5 km",
         "value":4522
        },
        "duration":{
         "text":"8 phút",
         "value":461
        }
      }
     ],
     "overview_polyline":{
      "points":"k~i_C_itdS`@wDZm@NQDEDEDEDGBG@G@GZe@LOhDeBrH{DnCwAv@c@bAk@XOfAo@jFsCx@c@hFoCjBaAb@Ub@Uf@UMWc@}@cAsBvBqCbAwAr@qAb@}@`@sBp@gDViAXkAj@mCiCw@{@a@aAm@{@eAq@eAoBeE?M?IISSe@IOUe@KWEECEGEICM[c@PcBx@sAp@u@`@g@\\s@l@mAnA}@fAa@f@OP{AhBsA~AKJYRULYJe@Hc@BOA[Ce@Gq@Mk@O{@[kAg@gAm@_Ak@gAy@IO{@aAu@o@uG_GB}Cd@oArDwJTu@B]CWGSIYIGEGg@[Mn@Ot@UhAQn@oDxIO^U\\"
     },
     "warnings":[

     ],
     "waypoint_order":[

     ]
   },
   {
     "bounds":{

     },
     "legs":[
      {
        "distance":{
         "text":"5 km",
         "value":4990
        },
        "duration":{
         "text":"8 phút",
         "value":491
        }
      }
     ],
     "overview_polyline":{
      "points":"k~i_C_itdS`@wDZm@NQDEDEDEDGBG@G@G?I?GAIAECGCEEEEEGEGCICIAG?I?IBG@IDi@H[FK?eEo@uDg@q@KeAQkF{@yGaA}F_AyAUkDk@o@SGCMGMMa@_@eA_@[IwDu@_C_@oGKYg@dAyAv@eAh@u@~@qArDeFr@_APSTSNIJOFQBO@KAOGQEKKEKEa@q@Wa@QOIGKCaBeBqAyAOWKg@IoBDYA]C_AAe@E}ACsA@[B[D[HYDMNa@r@eAfIaL~B_DrEeGnAiBFIXa@TYDEzGrDhBdAh@`@dAx@dGjFf@f@f@d@d@^DBZGn@e@d@}@Rg@d@oArDwJTu@B]CWGSIYIGEGg@[Mn@Ot@UhAQn@oDxIO^U\\"
     },
     "warnings":[

     ],
     "waypoint_order":[

     ]
   }
  ]
}

Cách sử dụng Autocomplete (lưu ý điền API key đã tạo ở bước trên tại <add your API key here>), input:

https://rsapi.goong.io/Place/AutoComplete?input=20 Hoàng Quốc Việt&api_key=<add your API key here>

Expected Results:

{
  "predictions":[
   {
     "description":"20 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội",
     "matched_substrings":[

     ],
     "place_id":"xElXN1DBLJb7kz6vzyVkRrjW3Oz80Y5n",
     "structured_formatting":{
      "main_text":"20 Hoàng Quốc Việt",
      "secondary_text":"Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội"
     },
     "terms":[

     ],
     "types":[
      ""
     ],
     "has_children":false
   }
  ],
  "status":"OK"
}

API này cũng có các tham số phụ khác, như location: (string)//ví dụ:20.981971,105.864323(tọa độ tìm kiếm trung tâm), limit:(int)(limit số kết quả đề xuất), radius:(int)(bán kính tìm kiếm quanh tọa độ location bằng kilomet, mặc định là 50 km). Ví dụ:

https://rsapi.goong.io/Place/AutoComplete?input=20 Hoàng Quốc Việt&api_key=<add your API key here>&location=21.044662,105.800412&radius=5&limit=5

Expected Results:

{
  "predictions":[
   {
     "description":"20 Ngõ 234 Hoàng Quốc Việt, Phường Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Hà Nội",
     "matched_substrings":[

     ],
     "place_id":"4LmgDZJaO3vB9g0j3wmkE0AelbW26zqw",
     "structured_formatting":{
      "main_text":"20 Ngõ 234 Hoàng Quốc Việt",
      "secondary_text":"Phường Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Hà Nội"
     },
     "terms":[

     ],
     "types":[
      ""
     ],
     "has_children":false
   },
   {
     "description":"20 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội",
     "matched_substrings":[

     ],
     "place_id":"xElXN1DBLJb7kz6vzyVkRrjW3Oz80Y5n",
     "structured_formatting":{
      "main_text":"20 Hoàng Quốc Việt",
      "secondary_text":"Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội"
     },
     "terms":[

     ],
     "types":[
      ""
     ],
     "has_children":false
   }
  ],
  "status":"OK"
}

Cách sử dụng PlaceDetail với placeID xElXN1DBLJb7kz6vzyVkRrjW3Oz80Y5n mà chúng ta đã có được từ response Autocomplete trên (lưu ý điền API key đã tạo ở bước trên tại <add your API key here>):

https://rsapi.goong.io/Place/Detail?placeid=xElXN1DBLJb7kz6vzyVkRrjW3Oz80Y5n&api_key=<add your API key here>

Expected Results:

{
  "result":{
   "formatted_address":"Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội",
   "geometry":{
     "location":{
      "lat":21.0463771820068,
      "lng":105.799339294434
     }
   },
   "name":"20 Hoàng Quốc Việt"
  },
  "status":"OK"
}

Cách sử dụng DistanceMatrix với 1 điểm đi và 3 điểm đến (lưu ý điền API key đã tạo ở bước trên tại <add your API key here>):

https://rsapi.goong.io/DistanceMatrix?origins=20.981971,105.864323&destinations=21.031011,105.783206|21.022328,105.790480|21.016665,105.788774&api_key=<add your API key here>

Expected Results:

{
  "rows":[
   {
     "elements":[
      {
        "status":"OK",
        "duration":{
         "text":"18 phút",
         "value":1061
        },
        "distance":{
         "text":"16 km",
         "value":15955
        }
      },
      {
        "status":"OK",
        "duration":{
         "text":"17 phút",
         "value":1014
        },
        "distance":{
         "text":"15 km",
         "value":14620
        }
      },
      {
        "status":"OK",
        "duration":{
         "text":"15 phút",
         "value":928
        },
        "distance":{
         "text":"14 km",
         "value":13549
        }
      }
     ]
   }
  ]
}

Cũng như với Direction, các bạn có thể thêm các tham số phụ như vehicletype:(string)//'fastest'|'shortest'.

Cách sử dụng StaticMap (lưu ý điền API key đã tạo ở bước trên tại <add your API key here>):

https://rsapi.goong.io/staticmap/route?origin=10,105&destination=21,105&api_key=<add your API key here>

Expected Result:

Cảm ơn các bạn đã theo dõi đến đây, now start coding!!